Takimi i mbajtur Maj 2021

 

Fjala e Dekanit


Të nderuar të pranishëm, përfaqësues të Institucioneve qeverisëse vendore, ndërmarrjeve/kompanive publike dhe private ju dëshirojmë mirëseardhje në Ambientet tona dhe në takimin e Trupit Këshillëdhënës të Fakultetit të Ndërtimtarisë.

Fakulteti jonë tani më ka krijuar historinë 60 vjeçare të punës së sajë si institucion i lartë i arsimit në vendin tonë. Historia jonë e kaluar do të na shërbej si inspirim për angazhimet tona të ardhshme sipas misionit dhe vizionit tonë të përcaktuar me orientim ndërkombëtarë, duke vlerësuar edhe të arriturat vendore.

Trupi këshillëdhënës i Fakultetit të Ndërtimtarisë është themeluar në shtator të vitit 2015.

Duke vlerësuar normat juridike të dala nga rregulloret e Universitetit, roli i Trupit Këshillëdhënës të njësisë akademike do të jetë i krahasueshëm me një mekanizëm i cili lëvizë një masë të diferencuar, duke vjelë dhe shfrytëzuar nektarin që ju e keni me qëllim të arritjes së Misionit dhe Vizionit të Institucionit tonë të Lartë të Arsimit përmes arritjeve të qëllimeve të rritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies, hulumtimeve shkencore, rritjes së mundësive për studentët në eksperiencat profesionale si dhe plasmanit të tyre në tregun e punës.

Ne jemi të përkushtuar me potencialin dhe punën tonë që gjeneratat e ardhshme të inxhinierëve, ekspertëve dhe shkencëtarëve të fushave të ndërtimtarisë të kenë vlerat e arritura të niveleve ndërkombëtare. Prandaj edhe kontributi i juaj nuk do të jetë formal në këtë organizëm kolegjial të Fakultetit, mirëpo do të jetë përmbajtësor, i përfillshëm dhe me peshë.

Ju ftojmë që ju përmes trupës këshillëdhënëse të kontribuoni në rritjen e performancës së Fakultetit duke mos kursyer përvojat e juaja të cilat do të na shërbejnë të gjithë neve, Stafit akademik, studentëve dhe administratës. Eksperiencat e juaja do të na shërbejnë më së miri për përmirësimin, avancimin dhe përsosjen e programeve të studimeve. Marrëveshjet e bashkëpunimeve tona do të jenë praktikat më të mira institucionale për zhvillimin e veprimtarive tona.

Prandaj, për sot uroj që të na rrjedh punë e mbarë dhe përmbushje të qëllimeve tona nga ky takim.


Distinguished guests, representative of local government institutions, domestic public and private enterprise/company, you are welcome in our Institution of the Faculty of Civil Engineering and to participating on Advisory Board meeting.

Our Faculty has created the 60 years’ work history of height education institution in our country. Our History has to inspire us for further engagement as it is our institutional mission and vision, international oriented and respecting the domestic achievements.

The Advisory Board of Civil Engineering Faculty its established on September of 2015. 

Due to respecting the law norms flowing from University regulations, the role of Advisory Board of Civil Engineering Faculty it may compare to the movement mechanism of differentiated mass, through the collecting and exploit of your nectar for purposing to achieve the height education institutional of mission and vision, increase the quality of teaching and learning, scientific research, increase the Student opportunity for professional skill and experience and their market placement.

With the academic potential and daily base working we are committed that the further yang generations of new engineers, experts and scientists for field of civil engineering to achieve the international level of knowledge. Therefore, your contribution to be a part of this collegial body it will be formally, substantial, considerate and weighty.

We are invite you to contribute through the Advisory Board to increase the Faculty performance, to not do sparing your experiences which will serve all of us, academic staff, students and administrate. Your experiences will serve us for the better improvement, advance and refinement of the study programs. Our achieved agreements will be a good practice for institutional development of our activities.

Therefore, for today is wish good lock work and fulfillment of our goals from this meeting.