Projekti “Erasmus+GEOBIZ, Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (no: 601225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)”

03 Shtator 2021
SHARE

Projekti “Erasmus+GEOBIZ, Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (no: 601225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)” i financuar nga BE (me tutje Erasmus+GEOBIZ), me pjesëmarrje të 18 Partnerëve ndërkombëtarë. Në mesin e 15 Universiteteve pjesëmarrëse në projekt është edhe Universiteti i Prishtinës i përfaqësuar nga Fakulteti i Ndërtimtarisë me prof.. Dr. Murat Meha.

Nga ky projekt Fakulteti i Ndërtimtarisë përfiton përveç tjerash edhe pajisjet – instrumentet Gjeodezike me qëllim të avancimit të mësimdhënies dhe rritjes së kapaciteteve të laboratorëve dhe zhvillimin e praktikave profesionale të studentëve nga Departamenti i Gjeodezisë përkatësisht programeve të studimeve BSc dhe MSc Gjeodezi.

Administrata qendrore e UP-së ka përfunduar të gjitha procedurat administrative dhe ligjore lidhur me furnizimin e pajisjeve – instrumenteve gjeodezike. Pajisjet janë furnizuar dhe janë pranuar nga FN-ja me 01 shtator 2021, ndërsa vlera e tyre është 29,690,00€. Pajisjet janë: dron RTK – module integrated, 3D Laser Scanner, 6 psc of Pen Tablets for Online teaching.

 

Project “Erasmus+GEOBIZ, Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (no: 601225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)” is funded by the EU (hereinafter Erasmus + GEOBIZ) with participation of 18 International Partners. University of Prishtina is among the 15 Universities participating in this project, represented by the Faculty of Civil Engineering with prof. Dr. Murat Meha.

From this project, the Faculty of Civil Engineering benefits, among others, equipment - Geodetic instruments, in order to advance teaching and increase the capacity of laboratories and the development of professional practices of students from the Department of Geodesy, respectively BSc and MSc Geodesy study programs.

The administration of UP has completed all administrative and legal procedures related to the supply of equipment - geodetic instruments. The equipment was received by FCE on 01 September 2021, while their value is € 29,690.00. The equipment is: drone RTK - integrated module, 3D Laser Scanner, 6 psc of Pen Tablets for Online teaching.