Alumni FN

Në Shqip


Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë, është përkushtuar te studenti, për ta përgatitur individualisht me njohuritë shkencore dhe profesionale bashkëkohore për tregun e punës dhe karrierën e tij.

Në dekadat e punës Institucionale, nga fillimi i viteve të 1960 deri sot janë të diplomuar shumë inxhinier, të cilët ushtrojnë punën e tyre në, ekspert të fushave të ndërtimit, strukturave, hidroteknikës, gjeodezisë, infrastrukturës rrugore, inxhinierisë së mjedisit, arsim etj. Profesionin dhe aftësitë që e ushtroni në jetën tuaj do të jetë shërbyes dhe udhërrëfyes për zhvillimin e Institucionit tonë si dhe programeve të studimeve që i zhvillojmë.

Ju jeni pjesë e jona dhe ne mburremi me ju. Qëllimi kryesor i krijimit të Alumni FN është marrja e informatave nga të diplomuarit e Fakultetit tonë pa dallim moshe, gjinie, race. Informatat e dërguara te ne përmes këtij pyetësori do të jenë pjesë e avancimit të programeve të studimeve, bashkëpunimeve tona të mundshme si dhe një evidencë pune për kërkesat e mundshme që mund të dalin për fakultetin tonë. Shënimet e juaja të dërguara do të jenë pjesë e Institucionit tonë.

 

In English


University of Pristina, Faculty of Civil Engineering, is dedicated to the student, to prepare him individually with contemporary scientific and professional knowledge about the labor market and his career.

In the decades of Institutional work, since of 1960s until today, many engineers are graduates, who practice their work in, experts in the fields of construction, structures, hydrotechnics, geodesy, road infrastructure, environmental engineering, education, etc. The profession and skills you practice in your life will be a service and guide for the development of our Institution as well as the study programs that we develop.

You are part of us and we are proud of you. The main purpose of creating Alumni FN is to receive information from graduates of our Faculty regardless of age, gender, race. The information sent to us through this questionnaire will be part of the advancement of study programs, our possible collaborations as well as a working record of possible requests that may arise for our faculty. Your submitted notes will be part of our Institution.