Trupi Këshillëdhënës

Në Shqip


Themelimi i Trupit Këshillëdhënës (Bordi Industrial) në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Më 16 shtator 2015, u themelua Trupi Këshillëdhënës i Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës (FNA) në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Në takim morën pjesë 11 anëtarë nga komuniteti i biznesit dhe shoqatat biznesore. Të gjithë anëtarët e përgëzuan këtë iniciativë dhe u shprehën të gatshëm të përkrahin fakultetin në drejtim të përmirësimit të programeve studimore dhe ofrojnë mundësi për studentët e këtij fakulteti të kryejnë punën praktike te këto biznese. Anëtarët e Trupit Këshillëdhënës janë përfaqësuesit nga kompanitë Bechtel-Enka, ANP Limak, AlTrade, IPE-PROING, Shoqata e Gjeodetëve të Kosovës, Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës, KUR Prishtina dhe përfaqësuesit e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës dhe Universitetit të Prishtinës. Kryetar i parë i TK-së u zgjodh z. Adnan Turker, përfaqësues i kompanisë Bechtel-Enka.

Nënshkrimi i Marrëveshjeve të mirëkuptimit në mes të Dekanit Prof. Naser Kabashi dhe anëtarëve të TK-së.

Në takimin e parë themeltar u nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me të gjithë anëtarët që ishin prezent. Formimi i kësaj trupe u realizua falë koordinimit dhe bashkëpunimit të ngushtë në mes të Dekanit të FNA-së Prof. Naser Kabashi, Koordinatorit për Zhvillim Akademik në UP Z. Besnik Loxha, Koordinatorit për Zhvillim Akademik MSc. Egzon Bajraktarit dhe kompanisë M4Success sh.p.k e cila ka qenë e angazhuar të ofroj asistencë teknike në themelimin e TK-ve në 5 njësi akademike të UP-së.

 

In English


Establishment of the Advisory Body (Industrial Board) at the Faculty of Civil Engineering and Architecture

On 16 of September 2015, has establishment the Advisory Body of Faculty of Civil Engineering and Architecture of University of Pristina “Hasan Pristina”. In the meeting are participate 11 members from business community and business associations. All the members are congratulating the initiative and every of them were on alert to support the Faculty in direction of study program improvements and offer the possibility for the practice of students on their business. The member of Advisory Body are representatives from companies of: Bechtel-Enka, ANP Limak, AlTrade, IPE-PROING, Kosova Geodesy associate, Kosova Architect Association, KUR Prishtina and the representative of FCEA and UP. The chair of Advisory Body elected Adnan Turker, representative of company Bechtel-Enka.

Signing of Memorandum of Understanding between the Dean Prof. Naser Kabashi and the members of Advisory Body.

At the first Established meeting has signed the memorandum of Understanding with all present members. The established of Advisory Body was realized thanks to the coordination and close cooperation between the Dean of FCEA Prof. Naser Kabashi, and the Coordinator for Academic Development at UP Mr. Besnik Loxha, Coordinator for Academic Development of FCEA MSc. Egzon Bajraktari and the company of M4Success which has been committed to provide technical assistance in the establishment of Advisory Body in 5 academic units of UP.


 

Agjenda per Takim me Bordin Industrial
Publikuar me: 07/05/2021 Shkarko