Raporti i Komisionit per Ndarjen e Bursave Universitare per Studentet e Universitetit te Prishtines, per vitin akademik 2021/2022

11 Mars 2022
SHARE

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", në mbledhjen e mbajtur me dt: 10.03.2022 shqyrtoi dhe aprovoj: Raportin e Komisionit për Ndarjen e Bursave Universitare për Studentët e Universitetit të Prishtinës, për vitin akademik 2021/2022. 

Per vitin akademik 2021 /2022 bursa universitare u ndahet këtyre studentëve të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina": 

Fakulteti Ndetimtarise (kliko per të parë listën)

Këshillë juridike: Studentët të cilët konsiderojnë se kanë pasur të drejtë perfitimi të bursës universitare për rezultatet e arritura gjatë vitit akademik 2021/22 dhe nuk janë përfshire në listën e përfituesve të bursës, kanë të drejtë ankese komisionit përkatës, pas publikimit të Iistave në tabelën e shpalljeve dhe ne ueb-faqen e UP-së, brenda afatit prej 7 (shtate) ditësh nga dita e publikimit. Ankesat duhet të dorezohet në ndërtesën e rektoratit të UP-së, zyra nr. 19.