Marrëveshje bashkëpunimi

06 Mars 2023
SHARE

Sot, date 06 mars 2023, ne ambientet e Universitetit te Prishtines u nenshkrua marreveshja ne mes te Universitetit te prishtines, perkatesisht njesive akademike, Fakultetit te Ndertimtarise dhe Fakultetit te Shkencave Matematikore dhe Natyrore per zbatimin e e grantit per hulumtim per "Monitorim te cilesise se ujerave dhe monitorim te ujit te puseve ne pjesen perendimore te komunes se Lipjanit"

Ceremonia e nenshkrimit u zhvillua ne prezence te Rektorit te UP-se, Prof.Dr.Qerim Qerimi.