Puna e studentëve

Kontributi i studentëve në bashkëpunimin në mes të MKRS dhe FN

Bazuar në Marrëveshjet për bashkepunim në mes të Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit (MKRS) dhe Univeritetit të Prishtinës (UP) përkatësisht Fakultetit të Ndërtimtarisë (FN), është  organizuar grupi punues me një numër të konsiderueshem të Stafit akademik si dhe numër të konsiderueshëm të Studentëve të nivelit Master me qëllim të një analize për gjendjen aktuale të objekteve në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.

Takimi i parë dhe fillimi i punës për grupin e studentëve dhe stafit akademik ka filluar më datën 01/07/2021 në Prekaz.

Studentët kanë qenë nga Fakulteti i Ndërtimtarisë,dega Konstruksioneve dhe Gjeodezi.

Studentët pjesmarrës ne këtë projekt kanë qenë të gatshëm për punë dhe shumë ambicioz , duke e marrë parasysh se ata i forcuan edhe më shumë përvojën në këtë lëmi, përvojë kjo që nuk mundet të përsëritet shpesh.

Në grupin punues kanë qenë pjesmarrës tetë student, ku pas disa vizitave dhe takimeve është bërë shpërndarja e detyrave dhe janë mbledhur të dhënat deri në përpilimin e raportit përfundimtarë.

Po ashtu në marrëveshjen prap në mes të MKRS dhe UP, përkatësisht FN, është organizuar grupi tjetër punues në të cilin kanë qenë pjesmarrës prap Studentët por në numër më të reduktuar. Kontributi i Studentëve ka qenë i konsiderueshëm në përpilimin e plan propozimit të sanimit të përkohshëm të objektit nr 4, në kompleksin në Prekaz.

 

Student contribution to the cooperation between MCYS and FN

Based on the Cooperation Agreements between the Ministry of Culture, Youth and Sports (MCYS) and the University of Prishtina (UP) respectively the Faculty of Civil Engineering (FN), the Faculty has organized a working group with a considerable number of academic staff and a considerable number of Students of Master level, for the purpose of an analysis of the current state of buildings in the Memorial Complex "Adem Jashari" in Prekaz.

The first meeting and the start of work for the group of Students and Academic staff started on 01/07/2021 in Prekaz.

The students were from the Faculty of Civil Engineering, Department of Constructions and Geodesy.

The participating students in this project have been ready for work and very ambitious, considering that they further strengthened the experience in this field, an experience that can not be repeated often.

Eight students participated in the working group, where after several visits and meetings the tasks were distributed and data were collected until the final report was compiled.

Also in the agreement again between MCYS and UP, respectively FN, was organized another working group in which Students participated again but in a reduced number. The contribution of

the Students has been considerable in the compilation of the proposal plan for the temporary rehabilitation of the building no. 4, in the complex in Prekaz.