Semestri i I-rë
1.1 Konstruksionet e Betonit
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.2 Konstruksionet Metalike
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.3 Menaxhimi i Projekteve
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.4 Metodat Matematikore ne Inxhinieri
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.5 Metodat e Elementeve te Fundme
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.6 Materialet Polimere dhe Bitumioze
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.7 Metodologjia Hulumtuese Kerkimore
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.8 Strukturat e Lameluara
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
1.9 Pllakat dhe Guaskat
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko