Semestri i III-të
3.1 Rezistenca e Materialeve I
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
3.2 Mekanika II
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
3.3 Materialet e ndërtimit II
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
3.4 Metodat Numerike
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
3.5 Teknika e matjeve në Gjeodezi
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
3.6 Regullativa Ndërtimore
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko